Affaldsfraktioner

Her på siden kan du læse mere om de forskellige affaldsfraktioner. Affaldsfraktioner er en måde at kategorisere affald på.
De enkelte fraktioner  har eksempelvis bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør at man behandler dem særskilt. Der kan være tale om økonomiske, ressource- eller miljømæssige årsager der gør, at det er fordelagtigt at behandle dem særskilt.
Deponi

Deponi

Deponering er den lavest prioriterede affaldsbehandling.
Kun ting som ikke er farligt affald, genanvendeligt, eller brændbart må deponeres.

OBS!
Virksomheder bør være opmærksomme på, at der kan være særlige regler for aflevering, af affald til deponering i din kommune. Ved behov for vejledning kontakt os.

Eksempler på affald til deponi:

 • Isoleringsmateriale
 • Let forurenet jord – skal analyseres først
 • Nogle typer aske
 • Sandblæsningssand / slibemidler
 • Beton og stenmaterialer fra skorsten m.v.

Affald til deponi må ikke indeholde:

 • Genanvendelige materialer
 • Dagrenovationslignende affald
 • Organisk affald
 • Brændbart affald
 • Asbestholdigt affald
 • Elektronikaffald
 • Farligt affald

PVC

Materialer der indeholder PVC, som står for PolyVinylChlorid, er en klorforbindelse.
Kloren i PVC kan give miljømæssige problemer, derfor er det af afgørende betydning, at PVC indsamles, og at materialerne er rene ved indsamling.

PVC-affald kan være:

 • Kloak-, dræn-, vand-, nedløbsrør m.m.
 • Tagrender
 • Døre og vinduer – uden glas
 • Klare tagplader
 • Haveslanger, havebassiner, og badedyr
 • Ventilationsslanger

Identifikation af PVC:

Nyere PVC-produkter er mærket med Genbrugsmærket med et 3-tal i centrum 

Ikke mærkede produkter kan identificeres ved:

 • Vandprøve PVC synker i vand
 • Brandtest PVC er selvslukkende, flammen er gul med grøn kerne, sprudende og rygende, materialet svulmer op og drypper let.
 • Andre kendetegn: Hård PVC er glat og blank, og kan ikke ridses med en negl.

Hård plast

Hård plast, ofte i form af plastdunke og hård fødevareemballage, er genanvendeligt, og bør afleveres adskilt fra de øvrige affalds- og genbrugsfraktioner.
Genanvendelsen afhænger dog af, at plastbeholderne er rengjort, inden de kommes i genbrugsbeholderen.

Plastmaterialet er oftest mærket med Genbrugstegnet med et tal i centrum, eller med teksten:

1 – PET
2 – PE-HD
4 – PE-LD
5 – PP
6 – PS
7 – Andet

Hård plast må bl.a. indeholde:

 • Plasttønder
 • Plast sodavandsflasker
 • Plastrør
 • Klodskasser
 • Spande, dunke og kander

Hård plast må ikke indeholde:

 • PVC produkter
 • Materialer med indhold
 • Oliedunke
 • Glasfiber
 • Dunke med faremærker

Plastfolie/Blødplast

Langt de fleste folier er fremstillet af plasttypen polyethylen. Hvis folien er mærket som polyethylen, vil det være med koden 04 PE-LD eller 4 LDPE. Plastfolier af polyethylen benævnes nogle gange ”blød plast”, og er yderst genanvendeligt.

Meldgaard Miljø A/S tilbyder bl.a. virksomheder foliestativer til sortering af genanvendeligt klart plastfolie, hvor poser med plastfolie afhentes i forbindelse med virksomhedens pap- & papirløsning. Det er ligeledes muligt at få afhentet plastfolie, i pressede baller.

Plastfolie/Blød plast må bl.a. indeholde:

 • Plastfolie
 • LDPE (blød)
 • HDPE (stiv og knirkende)
 • Krympefolie

Plastfolie/Blød plast må ikke indeholde:

 • Folie der har været i kontakt med fødevare
 • Blandingsfolier/laminater
 • PVC
 • Landbrugsfolie, gulerodsfolie, kartoffelfolie

Landbrugsfolie, gulerodsfolie og kartoffelfolie er en genanvendelige fraktioner, der skal separeres fra øvrigt plastfolie/blødt plast, for yderligere information, kontakt os.

Flasker

Flasker og andet rengjort emballage af glas, samt overskud fra produktion, er genanvendeligt, og er derved ikke et affaldsprodukt. Derfor er den miljørigtige løsning, at sortere flasker fra sit øvrige affald.

OBS!
Glasemballagerne skal være tomme, og glascontaineren må ikke indeholde vinduesglas, spejle, elpærer, lysstofrør o.l.

Flasker må bl.a. indeholde:

 • Skyllet glasemballage
 • Vinflasker
 • Sodavandsflasker
 • Kasserede pantflasker i glas
 • Øvrige glasflasker uden pant.

Flasker må ikke indeholde:

 • Vinduesglas
 • Spejle
 • Elpærer
 • Lysstofrør
 • Keramik

Glas

Vi indsamler og sorterer forskellige typer glasaffald til genanvendelse i glasindustrien.

Glasaffald opdeles i flere fraktioner:

Planglas: Glasrester i form af planglas, vinduer og lignende er anvendelige til genbrug, og kan derfor med fordel sorteres fra virksomhedens øvrige affalds- og genbrugsfraktioner.

Glas med rammer: Vinduer og døre af træ/plast og metal med glas og termoruder, er genanvendelig efter sortering, som udføres på Meldgaards miljøcentre.

Autoruder: Glasrester i form af autoruder og lignende glastyper er anvendelige til genbrug, og skal adskilles fra de øvrige affalds- og genbrugsfraktioner.

Pap og papir

Kasseret kontorpapir, bølgepap, pap, aviser, og mange andre papirprodukter er ikke affald, men en vigtig råvare i returpapirindustrien. Pappet anvendes til produktion af nyt pap. Her opløses pappet i vand, inden det genanvendes.

Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt pap. Når virksomheder afleverer pap til genanvendelse, spares der råstoffer og energi og dermed også udledning af CO2.
Derfor tilbyder Meldgaard Miljø A/S, containere til pap og papir i alle størrelser. Pap kan ligeledes afhentes løst og i pressede baller.

Pap & papir må bl.a. indeholde:

Pap & papir må ikke indeholde:

 • Råddent og jordslået materiale
 • Klæbestriber fra labels og mærkater
 • Løst plastfolie
 • Snor, bånd samt andet affald
 • Madaffald/Kontoraffald

Brændbart

Brændbart affald indeholder materialer der ikke kræves deponeret, men heller ikke kan finde genanvendelse.
Denne faktion, også kaldet forbrændingsegnet affald, forbrændes industrielt, uden at afgive for mange giftige stoffer.

Virksomheder kan sortere brændbart affald op i henholdsvis Stort brændbart og Småt brændbart.
Ved Stort brændbart forstås møbler, paller, døre m.v. over 1 meter, og håndtres primært i en maxicontainer.
Småt brændbart er trækasser, paller, træ, plast, flamingo og andet under 1 meter, og håndteres i alle containerstørrelser.

Brændbart affald må bl.a. indeholde:

 • Gulvtæpper
 • Stykker af plast, papir eller stof
 • Oprullede baner af eks. Plast, papir eller stof
 • Råddent træ
 • Flamingo
 • Madrasser m/ fjedre
 • Møbler
 • Inventar

Brændbart affald må ikke indeholde:

 • Dagrenovation
 • Imprægneret træ
 • Sveller/telemaste
 • Farligt affald – Malerester m.v.
 • Isoleringsmateriale – Rockwool/Glasuld
 • Glas
 • Jern/Metal
 • PVC-plast

Asbest

Asbest affald og asbestholdige materialer anses for at være farlige for sikkerhed og sundhed. Asbest og asbestholdige materialer kan potentielt udgøre et stort arbejdsmiljøproblem, derfor skal følgende instruktioner nøje overholdes.

Asbestaffald opdeles i 3 forskellige typer:

Type 1: Stærkt støvende asbestaffald, filtre og lignende.

Type 2: Asbestholdigt affald, der kan støve, f.eks. teknisk isolering, bløde plader, knust eternit og lignende.

Type 3: Ikke støvende asbestaffald, f.eks. større fraktioner af eternitplader og lignende.

Håndtering af asbestaffald

Type 1 & 2 skal opbevares befugtet i lukket emballage, mærket asbest.

type 3:

 • Håndtering begrænses til et minimum
 • Undgå at beskadige asbestholdige materialer
 • Der må ikke fortages neddeling af asbestholdige materialer

Hele plader skal leveres på paller og være wrappet. Knuste og knækkede stykker skal leveres i Big Bags på palle.
Palle, Big Bag, og wrapfolie kan købes hos Meldgaard Transport A/S.

Øvrige regler for arbejde med, og håndtering af asbest, henvises til:

Bekendtgørelse om asbest

At-vejledning C.2.2 om asbest

Gips

Gipsaffaldet er genanvendeligt, det bliver sorteret – skruer, plastik og andet affald bliver frasorteret.

Den gips, der er tilbage, bliver sorteret, knust og soldet en gang til. Slutproduktet kan bruges til nye gipsplader og jordbrugsformål, da det blandt andet indeholder svovl og kalk.

Gips kan være hele og halve plader, eller endda gips i små stykker. Afskær fra rene Troldexplader uden cement og maling må leveres sammen med Gipsplader.

Gips må indeholde:

 • Tapet
 • Glasvæv

Gips må ikke indeholde:

 • Isoleringsmateriale
 • Træ
 • Alle former for plastik
 • Elkabler – stik – stikdåser

Træ

Træ er genanvendeligt, og skal derfor sorteres. Når der er tale om træ, opdeles det i 2 fraktioner: træ til genbrug og imprægneret træ.
Rent træ kan eksempelvis genbruges til produktion af spånplader. Det imprægneret træ neddeles og forbrændes på godkendte anlæg.

Træ til genbrug kan komme fra:

 • Paller
 • Træemballage
 • Krydsfinér
 • MDF plader

Imprægneret træ må indeholde:

 • Hegnspæle
 • Altandæk
 • Plankeværk
 • Udvendig træbeklædning

Udover ovennævnte fraktioner, modtager vores miljøcenter i Aabenraa, kreosotbehandlet træ, som primært er jernbanesveller og el-/telefonmaster (ældre sort model).

Beton

Beton er genanvendelig, da det kan knuses og anvendes som vejfyld, som stabiliseringsmateriale eller indgå som tilslag i ny beton.
Hvis ikke genanvendelse er mulig, kan hærdnet beton deponeres, uden fare for miljøet.

Beton kan sorteres i to fraktioner: Ren beton og armeret beton.

Beton må indeholde:

 • Ren beton
 • Fliser
 • Kantsten
 • Armeret beton

Beton må ikke indeholde:

 • Tegl/Brokker
 • Gips
 • Samt andet byggeaffald

Tegl og brokker

Tegl og brokker, er genanvendeligt hvis det afleveres i sorterede fraktioner. Det kan eksempelvis anvendes til fliseunderlag, filtermateriale omkring dræn og kapillarbrydende lag i terrændæk.

Tegl og Brokker må bl.a. indeholde:

 • Uglaserede Tagsten
 • Mursten
 • Uglaserede klinker

Tegl og brokker må ikke indeholde:

 • Asbest
 • Glaseret tegl/klinker
 • Skorsten – samt dele heraf
 • Porcelæn
 • Gipsplader
 • Samt andet byggeaffald

Fortroligt

Papir til makulering er dokumenter som f.eks.:

 • Journaler m.m.
 • Rapporter
 • Regnskabs- og bankoplysninger
 • Sagsakter

Med andre ord, fortrolige oplysninger der af sikkerhedsmæssige årsager ønskes makuleret og derfor skal håndteres med stor omhu.

Vi tilbyder et system til indsamling og bortskaffelse af papiraffald, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan indgå i virksomhedens øvrige pap & papir ordning.

Papir til makulering stammer typisk fra kontormiljøer, den finansielle sektor, advokater, offentlige instanser, tandlæger, læger m.fl.
Papiret bliver eksempelvis genbrugt til toiletpapir.

Jern og metal

Mange former for jern og metal affald er genanvendeligt, derfor tilbyder Meldgaard Miljø A/S indsamlingssystemer til både små og store mængder jern, som tilpasses virksomhedens behov.

Produkterne køres til vores miljøcentre, hvor de kontrolleres, før eventuel finsortering. Herefter afsættes produkterne til miljøgodkendte anlæg i genvindingsindustrien.

Jern og metal må bl.a. indeholde:

 • Jern
 • Metal
 • Tomme metalspande
 • Dåser (rene)
 • Motorer/gearkasser – tømte for olie og væsker
 • Elmotorer
 • Olietønder/-tanke – skal være synligt tomme, eller indleveres med rengøringsattest
 • Trykflasker – tydeligt åbnet

Jern og metal må ikke indeholde:

 • Elektronik
 • Elektriske artikler
 • Hårde hvidevarer
 • Cement og beton
 • Plast, træ og glas

Kabelskrot

Kabelskrot er genanvendeligt. Kablerne deles, isoleringen sorteres fra og metallerne genanvendes.

Kabelskrot må bl.a. indeholde:

 • Isolerede ledninger
 • Kraftkabler
 • Lavvolt ledninger
 • Antennekabler

Kabelskrot må ikke indeholde:

 • Lamper
 • Hvidevare
 • Elektronik
 • Kabelrør

Elektronikskrot

Vi indsamler, sorterer og afsætter elektronikskrot af forskellige kvaliteter. Indsamling af elektronikskrot sker med forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk elektronikaffald i mini- eller maxicontainer. Elektronikudstyr slutbehandles efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Elektronikskrot må bl.a. indeholde:

 • Tv – andre skærme
 • PC
 • Radio
 • Husholdningsmaskine

Elektronikskrot må ikke indeholde:

 • Hård hvidevare
 • Printerpatroner

Fremtidens energi

Efterhånden som danske virksomheder bliver bedre til at sortere affald, frigøres der mange tons affald til at producere biogas. Ved hjælp af vores organiske affaldsløsning og en ekstra container til organisk affald (f.eks. madaffald), kan din virksomhed kan være med til at skabe fremtidens energi og tilmed spare penge.

Forbehandling

Vi administrerer indsamling og transport af organisk affald fra virksomheder og afleverer det indsamlede affald på forbehandlingsanlæg. Forbehandlingsanlægget udvinder det organiske materiale, hvilket resulterer i en biopulp. Restproduktet i form af emballage bortskaffes på forbrændingsanlæg, mens det organiske materiale aftages af biogasanlæg, som udvinder biogas af produktet.

Der bliver i gennemsnit udvundet 1,3 tons biopulp af 1 ton organisk affald, grundet vandtilførsel.

Fra affald til biogas

Biogas fremstilles ved at biopulp og husdyrgødning tilføres et biogasanlæg, hvor det gennemgår en nedbrydningsproces. Omkring 25 % af den biomasse, der på nuværende tidspunkt anvendes i danske biogasanlæg, stammer fra organisk affald; de resterende 75 % er husdyrsgødning.

Ud af et ton biopulp kan der ca. udvindes 120 m3 biogas. Det svarer til ca. 72 liter diesel.

Gassen, der produceres i et biogasanlæg, kan enten afbrændes i et gasfyr eller omsættes til el i en motordrevet generator. Den bedste udnyttelse sker ved at distribuere gassen til et kraftvarmeværk, hvor der kan produceres varme og elektricitet. Herved udnyttes 65-80 % af den producerede energi.

Biomasse

Når biogassen udvindes, opstår et restprodukt, i form af biomasse. Biomassen kan anvendes i landbrug, hvor det anvendes som gødning, eller det kan gennemgå en gyllesepareringsproces. Ved gylleseparering fjernes næringen fra væsken, så man får et tørt produkt, der indeholder næsten alt den tilbageværende næring.

For godt til at brænde

Opsamling af organisk affald hos virksomheder sker ofte i en 660 liters container, da denne har en let håndterbar størrelse, både for virksomheden og renovationsmedarbejderen.

Det er vores erfaring at en 660 liters container, der er fyldt med organisk affald i gennemsnit vejer 250 kg. Ud af dette organiske affald, kan behandlingsanlægget udvinde ca. 325 kg biopulp, hvorfra biogasanlægget kan udvinde ca. 39 m3 biogas – hvilket svarer til over 20 liter diesel.

Derfor kan vi konkludere, at noget affald er for godt til at brænde.